AOG Header - NEG SM02

C12b

C12b

Tysoe Parish Church
(Detail)